Política Corporativa

Política de Qualitat, Serveis, Seguretat de la Informació, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball

La missió principal de SII Concatel consisteix en proporcionar productes, solucions i serveis basats en els SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DE SOFTWARE I INFRAESTRUCTURES TECNOLÒGIQUES. Per complir amb aquesta missió, la Direcció ha decidit posar en marxa un Pla de Qualitat, Serveis, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball que permeti instaurar un Sistema de Garantia de Qualitat d’acord amb les normes UNE-EN-ISO-9001 : 2015, UNE-ISO / IEC 20000-1: 2011, ISO / IEC 27001: 2013, UNE-EN-ISO 14001: 2015, ISO 45001: 2018.

La Direcció assumeix d’aquesta manera, com a responsabilitat i objectius prioritaris la implantació del Pla i el disseny, el desenvolupament i manteniment d’aquest Sistema de Garantia de Qualitat, Serveis, Seguretat de la Informació, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball al qual proporcionarà els recursos que siguin necessaris.

Els objectius fonamentals d’aquest Pla de Qualitat, Serveis, Seguretat de la Informació, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball són aconseguir la màxima satisfacció del client mitjançant la determinació i compliment dels requeriments que estableixi i l’adequació a l’ús dels nostres productes i serveis. La prevenció de qualsevol no conformitat s’estableix com a màxima en el sistema de manera que l’absència de defectes o la seva detecció primerenca i la nostra orientació a client ens permeti ocupar permanentment un lloc de relleu com a empresa dedicada als SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DE SOFTWARE I INFRAESTRUCTURES TECNOLÒGIQUES.

Pel present document aquesta Direcció vol fer arribar a tots els integrants de el Grup Empresarial SII Concatel el compromís adquirit en Política de Qualitat, Serveis, Seguretat de la Informació, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball i fer extensiva a tots els seus proveïdors, col·laboradors, clients, partners i socis la sol·licitud de cooperació a fi d’oferir els seus serveis lliures de defectes, i sempre a la seva plena satisfacció d’aquells que van a utilitzar-los.

Com a Director General entenc que l’únic camí per al progrés d’aquest Grup i de tots els seus col·laboradors passa per garantir als nostres clients i entitats que confien en el nostre bon saber fer que les actuacions de SII Concatel estan sempre orientades a la millora contínua, amb el rigor tècnic, científic i professional requerit i orientades al desenvolupament competitiu, empresarial i humà d’aquells que en ella confien.

Així mateix, SII Concatel té també com a principis fonamentals, la preservació de l’entorn i del medi ambient i el benestar i la seguretat i salut en el treball dels seus professionals. En conseqüència, manifestem i assumim els següents compromisos i principis ambientals i de seguretat i salut en el treball:

 • Desenvolupar totes les activitats relacionades amb els SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DE SOFTWARE I INFRAESTRUCTURES TECNOLÒGIQUES de manera que contribueixin positivament al comportament ambiental associat als seus processos, instal·lacions i prestar una especial atenció a la protecció de l’entorn, dels seus clients i del públic en general.
 • Desenvolupar totes les activitats relacionades amb SERVEIS DE DESENVOLUPAMENT I MANTENIMENT DE SOFTWARE I INFRAESTRUCTURES TECNOLÒGIQUES controlant de forma contínua totes les mesures necessàries per assegurar als nostres treballadors i a tots els nostres col·laboradors unes condicions òptimes de seguretat i salut en el treball.

És per això, que compto amb el compromís de tots per complir amb aquesta missió i la de la seva eina bàsica, el Sistema de Garantia de Qualitat, Serveis, Seguretat de la Informació, Medi Ambient i Seguretat i Salut en el treball i manifest el convenciment que:

 • Qualitat és conèixer al nostre client, les seves necessitats i expectatives. Un client satisfet és l’actiu més important de l’empresa, la seva fidelització és el nostre principal avantatge competitiu.
 • Qualitat és adaptar-se a les necessitats dels nostres clients i oferir productes i serveis sòlids i segurs que puguin prevenir incidències futures.
 • La consecució de la màxima qualitat serà sempre objectiu continu de SII Concatel. S’aprendrà de les fallades per millorar i es posarà tot l’esforç en localitzar les causes que els van produir, perquè no es repeteixin.
 • Seguir cuidant als nostres clients habituals i creixent pas a pas per no afectar la qualitat dels nostres serveis, consolidant així cada vegada més en el nostre sector.
 • Millorar en tots els àmbits empresarials per donar un millor servei i aconseguir així adaptar-nos a les expectatives dels nostres clients, satisfent les seves necessitats en tot moment sobre una infraestructura segura i d’acord amb la legislació en Seguretat de la Informació, Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic i en general a tota la relacionada amb els serveis prestats.
 • Reduir i gestionar correctament la producció de residus i emissions, el consum de recursos (materials, combustibles i energia).
 • Mantenir un control permanent de l’acompliment legislatiu col·laborant amb les administracions amb competències mediambientals i altres requisits que l’empresa subscrigui.
 • Millora contínua mitjançant l’evolució del Sistema de Gestió Ambiental implantat.
 • Prevenir la contaminació.
 • Promoure la formació de tots els treballadors.
 • Implicar als nostres Proveïdors en la cura i en les bones pràctiques ambientals. Fomentar l’ús racional i estalvi d’energia entre els usuaris i la societat en general.
 • Prevenir els danys i el deteriorament de la salut dels nostres treballadors, dels treballs en el nostre nom i per a nosaltres mateixos.
 • Promoure la formació i informació així com la participació de tots els treballadors en el sistema de gestió de seguretat i salut.
 • Millora contínua mitjançant l’avaluació sistemàtica del sistema de gestió de seguretat i salut.
 • Fomentar la comunicació a tots els nivells de l’empresa per transmetre les inquietuds que afecten el benestar dels treballadors.

La Direcció té la responsabilitat última sobre l’obtenció dels Objectius de Qualitat proposats, i en aquest sentit es proporcionen tots els mitjans humans, materials i econòmics necessaris per a aconseguir-los, complint de manera rigorosa amb els requisits legals. Així mateix la Direcció dóna suport i proporciona tots els mitjans i recursos necessaris per a la cura del Medi Ambient i per preservar i millorar de forma contínua la Seguretat i Salut durant el desenvolupament de la feina.

La Direcció,

Octubre de 2022